GK v IC Catholic Sectional Semi-Finals 10-30-23GK v Rockford Lutheran 10-12-23Senior Night 10-12-23GK v Rochelle 9-11-23Alayna Pierce's 1000th KillGK v Montini Catholic 9-5-23